Seanca 3 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i mendimeve brengosëse

Seanca 3 është sikurse edhe dy të mëparmet, ka një pyetësor dhe 3 video që ju rekomandojme t’i shikoni hap pas hapi

Hapi 1 – Pyetësori për mendimet brengosëse– 2 min

Pas plotësimit të pytësorit klikoni butonin mbyll

×

Hapi 2 – Video psikoedukuese për mendimet brengosëse – 4:22 min

Hapi 3 – Video psikoedukuese për menaxhimin e medimeve brengosëse – Gjethet në lumë – 6:49 min

Hapi 4 – Video psikoedukuese për menaxhimin e mendimeve brengosëse – Ushtrimi i frymëmarrjes – 12:54 min

Vazhdoni në seancën 4 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i simptomeve depresive

Seanca 4