Seanca 1 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i stresit

Seanca 1 është e konceptuar prej 1 pyetësori dhe 3 videove që ju rekomandojmë t’i shikoni hap pas hapi

Hapi 1 - Pyetësori për distresin psikologjik – 2 min

Pas plotësimit të pytësorit klikoni butonin mbyll

×

Hapi 2 - Video psikodedukuese për Stresin dhe Pandeminë – 4:47 min

Hapi 3 – Video psikoedukuese për menaxhimin e stresit – Frymëmarrja e Thellë 5: 25 min

Hapi 4 – Video psikoedukuese për menaxhimin e stresit – Relaksimi progresiv i muskujve – 10:56 min

Vazhdoni në seancën 2 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i ankthit

Seanca 2